OSAAMISPERUSTAISUUS KORKEAKOULUISSA

Suomalaiset korkeakoulututkinnot uudistuivat syksyllä 2005 osana Bolognan prosessia. Tutkinnonuudistuksen tavoitteena oli parantaa korkeakoulututkintojen kansainvälistä vertailtavuutta, lisätä opiskelijoiden kansainvälistä liikkumista ja kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia. Uudistus koski sekä kandidaatti- että maisterivaiheen tutkintoja ja niiden sisältöjä. Vuoden 2010 lopulla valmistuneen tutkinnonuudistuksen arvioinnin (KKA:n julkaisuja 17:2010) mukaan siirtymistä kaksiportaiseen tutkintoon voidaan pitää ainoastaan osittain toteutuneena. Esimerkiksi opintoaikojen lyhentyminen jäi kokonaan toteutumatta.
Kandidaatti- ja maisteritutkintojen sisältöä ja rakennetta ei ole määritelty riittävän selkeästi. Erityisesti kandidaattitutkinto ja sen tuottama osaaminen on jäänyt työmarkkinoilla toistaiseksi epäselväksi. Toisaalta tulisi selkeästi määritellä alakohtaisesti, mitä sisältyy perustutkintoon ja mikä jää elinikäisen oppimisen vastuulle. Näihin kehittämishaasteisiin tarttuminen on keskeistä työurien pidentämisen ja koulutuksen työelämävastaavuuden lisäämisen kannalta.

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulujen opetussuunnitelmien osaamisperustaisuutta ja yhdistää työelämärelevanssi käytännön opetussuunnitelmatyöhön ja tutkintovaatimuksiin. Käytännön toimenpiteissä keskitytään korkeakoulutuksen ydinprosesseihin ja pyritään vakiinnuttamaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän organisaatioiden välinen jatkuva yhteistyö.
Hanketta koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Hankkeen osatoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat kehittämisprosessien eteenpäin viemiseen, tukemiseen ja arviointiin seuraavin keinoin: