Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa -hanke (ESR) on järjestänyt kaksi opintomatkaa korkeakoulujen henkilökunnalle. Opintomatkat suuntautuivat Alankomaihin ja Tanskaan Erasmus-henkilökuntavaihdon muodossa. Matkojen tavoitteena oli laajentaa osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön perusteiden ja toteutustapojen ymmärrystä kansainvälisen vertailun muodossa.

Hanke järjesti opintomatkojen aikana ohjelmaa korkeakoulutuksen kontekstin ja ajankohtaisten kehittämishaasteiden hahmottamiseksi. Vierailut opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriöihin antoivat kokonaiskuvan koulutusjärjestelmän toiminnasta sekä Alankomaissa että Tanskassa. Rehtorineuvostojen ja korkeakoulujen johdon edustajien puheenvuorot pohjustivat tavoitteiden asetantaa kentän toimijoiden keskuudessa. Opintomatkojen aikana järjestettiin tutustumiskäyntejä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja yrityksiin. Erasmus-henkilökuntavaihdon ohjeiden mukaisesti osallistujat vierailivat myös omissa yhteistyökorkeakouluissaan. Matkaohjelmissa otettiin huomioon aikavaraus henkilökohtaisille vierailuille ja verkostoitumiselle matkan yleisteemojen mukaisesti.

Opintomatkat ovat laajentaneet hankkeen koulutusten ja konsultaatioiden oppimisympäristöä kansainvälisyyden näkökulmasta ja tarjonneet osallistujille mahdollisuuden ammatilliseen reflektioon omaa koulutusyksikköä laajemmassa kontekstissa.